1.

La garantia dels drets a cada etapa del cicle de vida

Aproximació des de diferents perspectives de com garantir els drets de les persones amb discapacitat a cada etapa del cicle de vida, focalitzant en qüestions realistes i tangibles que afecten a la majoria de les persones. En detall, es profunditzarà en qüestions com la no discriminació, evitar la sobreprotecció i afavorir l’autonomia i la vida independent.

2.

La ciutat com a espai de vida i convivència

La ciutat ha de ser estudiada en el seu conjunt com un espai de convivència accessible i amigable que facilita l’accés als serveis. S’abordaran aspectes com la sensibilització, l’eliminació de barreres i l’accessibilitat en relació amb elements nuclears a la vida de les persones, com el transport, la sanitat i l’oci. Encaminar-nos cap a les Smart human cities és un altre tema a tractar i un dels objectius a assolir.

3.

La tecnologia per millorar la qualitat de vida. De les TIC a les TEP.

Segons dades de l’Observatori de la Discapacitat Física, 2 de cada 3 persones amb discapacitat considera que les TIC poden millorar el seu benestar. Per tant, és imprescindible entendre que tecnologia i qualitat de vida estan lligades, impulsar l’accés a tecnologies accessibles mitjançant el foment de la investigació i finalment l’aplicació dels avenços tecnològics a aspectes de la vida quotidiana. Tot això, tenint en compte les consideracions ètiques que impliquen. A més, és necessari un canvi de concepte i passar de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, a les TEP, la tecnologia per a l’apoderament i la participació.

4.

Les dades col·lectives com a eina de transformació social

La generació, gestió i interpretació de les bases de dades, principalment de les entitats del sector de la discapacitat, pot ser clau per la transformació social que busquem. Per tant, assentar les bases per una gestió professional de les dades que doni visibilitat al sector i capacitat d’influència, serà el quart i últim eix sobre el qual pivota aquest congrés.